Internet‎ > ‎

Podmínky sítěVŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB


Platnost a účinnost: 2006 až 2015 


Vymezení základních pojmů:  Poskytovatel služby 

                                                                             Jiří Zvoníček    specializovaný maloobchod, 

                                                                                                               bezdrátový vysokorychlostní internet 

 

                                                                                                               Strozziho 1832 

                                                                                                               Hořice 508 01

                                                                                                               IČ: 73646466 

                                                                                                               DIČ: CZ8309053170 

                                                                                                               Telefon: 774484150 

                                                                                                               E-mail: info@lb-net.cz 

 

Uživatel služby
- fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře smlouvu s poskytovatelem služby a přistoupí na ustanovení těchto podmínek. 

Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů: 


1. Odpovědný zástupce uživatele - osoba oprávněná k uzavírání a provádění změn smluv v oblasti služeb nabízených 
2. Pověřený pracovník - pracovník, jenž v jednáních s poskytovatelem zprostředkovává styk uživatele s poskytovatelem a na jehož adresu zasílá poskytovatel veškerou korespondenci 
3. Technicky způsobilý zástupce uživatele - osoba na straně uživatele, která je při zprovozňování a provozu služby určena k zajištění potřebné součinnosti (např. zabezpečení přístupu k propůjčenému, resp. zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad) 
4. Subdodavatel - třetí strana, jež pro účely plnění této smlouvy vykonává některé práce a výkony plynoucí ze smluvního vztahu mezi ním a poskytovatelem 
5. Aktivace služby - okamžik, kdy došlo ze strany poskytovatele ke zprovoznění uživatelem objednané služby 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat služby při dodržení podmínek a technických parametrů, uvedených v této specifikaci a závazek uživatele za tyto služby zaplatit. 
2. Součástí smlouvy se stávají i další přílohy, veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po podpisu smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních podmínek a technických parametrů, pokud budou řádně označeny jako součást dané smlouvy. 
3. Veškeré údaje uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné. 
4. Předmětem smlouvy není dodávka a montáž mikrovlnného kompletu , kterým je předmět smlouvy technicky realizován. Komplet si zajistí uživatel sám na vlastní náklad. 

Závazky poskytovatele: 

1. Poskytovatel poskytuje uživateli služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě. 
2. Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady ,které se při poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění subdodavatelů. Uživatel je povinen zajistit po předchozím ústním upozornění bezodkladnou dosažitelnost způsobilé osoby uživatele ke vstupu do prostor uživatele. Pokud uživatel nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, poskytovatel může odepřít uživateli vrácení poměrné části měsíčních úhrad a poplatků. 
3. Poskytovatel se zavazuje zajistit servis a případné opravy poruch zařízení v termínu do 3 pracovních dnů. 
4. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytování prací a služeb, a dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci. Poskytovatel dále neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti, ani za jejich důsledky. 
5. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či odstraňování poruch,a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem uživatele vyrozumí. 
6. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel s předstihem uživateli písemně nebo jiným vhodným způsobem. 
7. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze na rozhraní, jež je definováno ve specifikaci služby. 

Závazky uživatele: 

1.Uživatel se zavazuje, že zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele kamkoli přemisťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. 
2. Uživatel nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, využívat zařízení nebo využívat služeb jim poskytovaných. 
3. Uživatel se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití zařízení nebo poskytovaných služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá uživatel. 
4. Uživatel se zavazuje zajistit učinit poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení uživatele, pak ji uživatel na požádání poskytovatele a na své náklady zajistí. 
5. Uživatel je povinen hlásit poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změny adres. 
6. Uživatel se zavazuje nezneužívat služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními. 

Cena a platební podmínky: 

1. Uživatel se zavazuje na základě podpisu smlouvy uhrazovat zálohy ve výši měsíční ceny včetně DPH na účet poskytovatele a to za každé fakturační období zpětně počínaje dnem aktivace. 
2. Ceny prací, služeb a dodávek jsou smluvními. 
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše poplatků za poskytované služby. Každá taková změna bude uživateli písemně oznámena. Uživatel má z toho důvodu právo smlouvu písemně vypovědět ke dni změny poplatků. 
4. Vyúčtování poskytnutých služeb bude provedeno v dohodnutém termínu. 
5. Ceny a poplatky za služby účtuje poskytovatel od data aktivace. 
6. Úhrada účtované částky uživatelem se považuje z provedenou připsáním příslušné částky na účet peněžního ústavu poskytovatele, a to nejpozději do 14. dne ode dne doručení daňového dokladu, přičemž se obecně počítá den doručení jako 4. kalendářní den od data odeslání daňového dokladu. Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, přináleží poskytovateli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky. 
7. Je-li uživatel v prodlení s úhradou sjednané částky (zálohy) po období delší než 1 měsíc, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb až do doby zaplacení pohledávky. 
8. Nemůže-li uživatel využívat služeb poskytovatele pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na přiměřenou slevu, trvala-li závada alespoň 3 dni. Sleva bude uplatněna v následujícím vyúčtování. 
9.Průběh upozorňovaní na faktury po splatnosti: 
a.1 upomínka o nepřijetí platby v termínu je ZDARMA na mail uvedený na smlouvě s účastníkem. 
b.2 upomínka o nepřijetí platby v termínu je 50kč s DPH doporučeny dopis na adresu uvedenou na smlouvě s účastníkem. 
c.3 upomínka o nepřijetí platby v termínu je 500kč s DPH dopis do vlastních rukou na adresu uvedenou na smlouvě s účastníkem. 

Výpověď smlouvy: 

1. Smlouva před uplynutím sjednané doby platnosti na dobu neurčitou může zaniknout: 
a) písemnou dohodou smluvních stran 
b) okamžitou výpovědí, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem své závazky podle této smlouvy 
2. V případě platnosti na dobu neurčitou po uplynutí jednoměsíční výpovědní lhůty, která začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhou stranou. 
3. Při zániku smlouvy veškeré pohledávky a závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnávají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. 

Důvěrnost informací: 

1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy. 
2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. Ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti poskytovatele, je záležitost uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat šifrovací-dešifrovací zařízení ke svým zařízením). 

Závěrečná ustanovení: 

1. Ani uživatel, ani poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden exemplář. 
3. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky. 
4. Veškerá komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu 
rozsahu plnění smlouvy, musí být vedena v písemné formě.
 

Comments